This event is endorsed
and organized by

2nd EAI International Conference on Robotic Sensor Networks

August 25–26, 2018 | Kitakyushu, Japan
General Chairs
Hyoungseop Kim, Kyushu Institute of Technology, Japan
Shota Nakashima, Yamaguchi University, Japan
Huimin Lu, Kyushu Institute of Technology, Japan
 

Program Chair
Yin Zhang, Zhongnan University of Economics &Law, China
 

Web Chair
Dong Wang, Dalian University of Technology, China

 

Publication Chair

Yujie Li, Yangzhou University, China
 

Local Chair
Tomoki Uemura, Kyushu Institute of Technology, Japan
 

Workshops Chair
Guangxu Li, Tianjin Polytechnic University, China
 

Exhibits Chair
Kauhiro Hatano, Kyushu Institute of Technology, Japan


Demos Chair
Xing Xu, University of Electronic and Technology of China, China

Posters Chair
Tongwei Ren, Nanjing University, China


Publicity Chairs
Li He, Qualcomm Inc., USA

Shenglin Mu, Ehime University, Japan
Quan Zhou, Nanjing University of Posts and Telecomm., China
Zongyuan Ge, IBM Inc., Australia