EAI banner

Organizing Committee

General Chairs

Huimin Lu
Kyushu Institute of Technology, Japan

Yujie Li
Fukuoka University

Program Chair

Shenglin Mu
Ehime University

Publicity and Social Media Chair

Shota Nakashima
Yamaguchi University

Workshops Chair

Guangxu Li
Tianjin Polytechnic University

Sponsorship & Exhibits Chair

Joze Guna
University of Ljubljana

Publications Chair

Yin Zhang
Zhongnan University of Economics and Law

Local Arrangement Chair

Tomoki Uemura
Kyushu Institute of Technology

Web Chair

Junwu Zhu
Yangzhou University

Conference Manager

Lukas Skolek
EAI

EAI Institutional Members